• Ważne informacje

    • Numer konta Rady Rodziców: 45 1020 2498 0000 8502 0514 9002


     Informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty znajdziecie Państwo  TUTAJ


     W związku z sytuacją epidemiczną proszę zapoznać sie z poniższymi informacjami

     Informacje dla rodziców: pobierz pdf

     Wskazówki dla uczniów: pobierz pdf


     Informacje nt. zagrożenia uzależnienia od telefonu

     fonoholizm-_IKONOGRAFIKI.pdf


     Regulamin wycieczek wycieczki_komplet.doc


     PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU  NIEOBECNOŚCI  UCZNIA 
     W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  NR 11 W SOSNOWCU

      

                              PROCEDURY OBOWIAZUJĄCE UCZNIA

     1. Uczeń ma prawo do opuszczenia lekcji tylko z powodu choroby lub bardzo ważnych przyczyn osobistych.
     2. Nauczyciel odnotowuje nieobecność ucznia w dzienniku lekcyjnym stawiając  „ – ‘’ Jeżeli uczeń zgłosi się na lekcje  spóźnienie odnotowane jest poprzez wpisanie nad poziomą kreską  minuty spóźnienia. Usprawiedliwienia we właściwej formie wymaga każda nieobecność ucznia, na każdej godzinie zajęć lekcyjnych.
     3. Jedyną osobą uprawnioną do odnotowania usprawiedliwienia w dzienniku lekcyjnym jest wychowawca klasy.
     4. Uczeń klas I-IV szkoły podstawowej ma obowiązek systematycznie nosić do szkoły zeszyt korespondencji.
     5. Uczeń lub jego rodzice są zobowiązani do usprawiedliwiania nieobecności  niezwłocznie od dnia zakończenia nieobecności.
     6. Jeżeli nieobecność ucznia trwa, w sposób ciągły, dłużej niż tydzień, uczeń  lub jego rodzice mają obowiązek poinformowania  wychowawcy danej klasy   o przyczynach powstania tej nieobecności, a wychowawca klasy przedłuża termin usprawiedliwiania nieobecności do czasu powrotu ucznia na zajęcia lekcyjne.
     7. Jeżeli uczeń nie przychodzi na początkowe lekcje lub ma być zwolniony
      z lekcji końcowych, w tym samym dniu dostarcza wychowawcy zwolnienie,
      w którym musi być podana godzina wyjścia ucznia ze szkoły.
     8. Zwolnienie takie uprawnia ucznia do opuszczenia szkoły jedynie, gdy jest  podpisane przez wychowawcę lub dyrektora szkoły.
     9. Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania budynku szkolnego
      w czasie cyklu zajęć bez zwolnienia.
     10. W sytuacji złego samopoczucia uczeń zgłasza się do gabinetu lekarskiego lub sekretariatu. Opuszczenie szkoły przez ucznia może nastąpić jedynie pod opieka rodziców lub wyznaczonych przez nich osób dorosłych.
     11. Zwolnienia z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego z całości lub części roku szkolnego winny być dostarczone dyrektorowi szkoły w ciągu 7 dni od daty wystawienia przez lekarza.
     12. Rodzic może zwolnić pisemnie ucznia z ćwiczeń na pojedynczej godzinie tylko w uzasadnionych przypadkach.
     13. Uczniowie zwolnieni z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego mają obowiązek przebywania podczas tych zajęć pod opieką nauczyciela przedmiotu. Jeżeli lekcja wychowania fizycznego jest na pierwszej lub ostatniej godzinie, uczeń może być na niej nieobecny na prośbę rodziców złożoną na piśmie.
     14. Uczniowie nie uczęszczający na lekcje religii lub wychowania do życia   w rodzinie, mają obowiązek przebywania podczas tych zajęć w świetlicy lub bibliotece szkolnej.
     15. Uczeń, u którego ilość godzin nieusprawiedliwionych przekracza 30 zostaje wezwany wraz z rodzicami na rozmowę do wychowawcy, przeprowadzoną
      w obecności pedagoga szkolnego. Uczeń podpisuje zobowiązanie do regularnego uczęszczania do szkoły.
     16. W przypadku powtarzających się nadal nieobecności nieusprawiedliwionych, wychowawca i pedagog zgłaszają sprawę do Sekcji ds. Nieletnich Komendy Policji.

      

     PROCEDURY OBOWIĄZUJCE NAUCZYCIELI

     1. Na początku każdego roku wychowawca przypomina (zapoznaje) uczniom procedury obowiązujące w przypadku nieobecności  w szkole. Uczeń potwierdza podpisem,  że zapoznał się z w/w procedurami.
     2. Wychowawcy klas na pierwszym zebraniu w każdym roku przypominają (zapoznają) w/w procedury rodzicom. Rodzice  potwierdzają podpisem fakt  zapoznania się z procedurami.
     3. Wychowawca egzekwuje niezwłocznie od uczniów usprawiedliwienia,  od powrotu do szkoły.
     4. Jeżeli uczeń nie dostarczy usprawiedliwienia w w/w terminie, wychowawca nie usprawiedliwia ich i kontaktuje się telefonicznie    z rodzicami w celu wyjaśnienia przyczyn nieobecności.
     5. Wychowawca zwalniający ucznia z lekcji podpisuje zgodę na opuszczenie szkoły w zeszycie usprawiedliwień oraz zaznacza w dzienniku  lekcyjnym godziny, z których zwolnił ucznia, wpisując „zw”. Godziny takie traktuje się jak nieobecności usprawiedliwione.
     6. Uczniowie, którzy biorą udział w zawodach, olimpiadach lub innych uroczystościach i zostali oddelegowani przez szkołę są liczeni jako obecni na zajęciach. Nauczyciel pod którego  opieka będą uczniowie zobowiązany jest poinformować wcześniej wychowawcę klasy. Wychowawca fakt ten zapisuje w dzienniku z właściwą adnotacją.
     7. Wychowawca, który stwierdził, że  uczeń ma powyżej 30 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych, wzywa ucznia wraz z rodzicami na rozmowę z udziałem pedagoga szkolnego. Wychowawca przygotowuje kontrakt zobowiązujący ucznia do regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne, a rodziców do posłania dziecka do szkoły.
     8. W przypadku powtarzania się nadal nieobecności nieusprawiedliwionych, wychowawca i pedagog zgłaszają sprawę do Sekcji ds. Nieletnich Komendy Policji.

      

     PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE RODZICÓW

     1. Rodzice maja obowiązek dopilnować, by dziecko regularnie uczęszczało    na zajęcia szkolne i dbać o to, by dziecko nie opuszczało lekcji bez ważnej przyczyny.
     2. Rodzice są zobowiązani do powiadomienia szkoły o nieobecności dziecka przekraczającej 7 dni – nr telefonu 32 294-81-42 .
     3. Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego od powrotu do szkoły, usprawiedliwienia nieobecności dziecka w szkole.
     4. W przypadku stwierdzenia u ucznia wagarów lub notorycznych spóźnień rodzice mają obowiązek utrzymywania systematycznych kontaktów  z wychowawcą lub pedagogiem szkolnym oraz przestrzegania podjętych wspólnie ustaleń.
     5. W przypadku otrzymania informacji od wychowawcy, że dziecko ma powyżej 30 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych, rodzic ma obowiązek zgłosić się na rozmowę wyjaśniającą z wychowawca  i pedagogiem szkolnym.
     6. W przypadku powtarzania się nadal nieobecności nieusprawiedliwionych, wychowawca i pedagog zgłaszają sprawę do Sekcji ds. Nieletnich komendy Policji.     Usprawiedliwienie
     Proszę o usprawiedliwienie nieobecności w szkole mojego dziecka ................................................... (imię, nazwisko, klasa)
     w dniu ................................................. w godzinach ........................................
     Nieobecność spowodowana jest ....................................................................
     .................................. .................
     data czytelny podpis rodziców (opiekunów) ucznia     Zwolnienie z lekcji Zwracam się z prośbą o zwolnienie mojego dziecka ...................................(imię, nazwisko, klasa)
     z lekcji ....................................................
     w dniu.............. od godz. .............
     z powodu ...................................................
     W momencie opuszczenia budynku szkolnego przez moje dziecko biorę za nie pełną odpowiedzialność w drodze do domu, jak i w godzinach, kiedy powinno być w szkole zgodnie z rozkładem zajęć.


     ..........................................................................................................................................................................................................
     (data) (czytelny podpis rodzica)