• Rekrutacja w Szkole Podstawowej nr 37

    •  

          

      

     Jak zapisać dziecko do klasy I     


     Informacje dla Rodziców


     Szanowni Rodzice.

     Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 28 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 7 stycznia 2021 r. rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Sosnowiec rozpocznie się 1 marca 2021 r.


     Składanie wniosków przez rodziców możliwe będzie przez elektroniczny serwis rekrutacyjny:
     od 1 marca 2021 r. do dnia 19 marca 2021 r. do godz. 15.00.

     Należy wejść na stronę https://sp-sosnowiec.nabory.pl/ i wykonywać kolejne kroki. Nacisnąć:

     - moje zgłoszenie

     - wypełnij nowe zgłoszenie

     Pojawi się karta " Dane podstawowe" - należy ją wypełnić. Na końcu karty trzeba podać adres emailowy rodzica i ustalić hasło. Ustalając hasło rodzic tym samym zakłada konto w systemie rekrutacji, które pozwoli na logowanie się do systemu i monitorowanie kolejnych etapów rekrutacji dziecka. Dalej należy postępować zgodnie z informacjami podawanymi przez system.

     W przypadku wyboru przez rodzica szkoły obwodowej, po wypełnieniu formularza w systemie rekrutacji zostanie wygenerowane zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022. Zgłoszenie należy wydrukować , podpisać przez oboje rodziców/prawnych opiekunów i dostarczyć do szkoły obwodowej w terminie do 19.03.2021 do godz. 15.00. Złożenie zgłoszenia we wskazanym terminie gwarantuje zakwalifikowanie dziecka do klasy I szkoły obwodowej.

     Na stronie głównej systemu jest zamieszczony harmonogram rekrutacji oraz informacja z opisem zasad rekrutacji, tym również, że wniosek należy wydrukować i podpisany przez oboje rodziców/prawnych opiekunów dostarczyć do szkoły. W wyjątkowych sytuacjach w których rodzic nie będzie w stanie wypełnić wniosku przez system powinien się skontaktować ze szkołą do której chce złożyć wniosek.

     Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. W takim przypadku po wypełnieniu formularza w systemie rekrutacyjnym wygeneruje się Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej na rok szkoły 2021/2022. Wniosek ten należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz w wymaganymi dokumentami do szkoły wskazanej we wniosku jako szkoła pierwszego wyboru w terminie do 19.03.2021 do godz. 15.00.. W takim przypadku dziecko weźmie udział w rekrutacji na wolne miejsca pozostałe po zakwalifikowaniu dzieci z obwodu szkoły. W przypadku niezakwalifikowania dziecka do żadnej z wybranych szkół z powodu braku wolnych miejsc, dziecko będzie miało zapewnione miejsce w szkole obwodowej w obwodzie której mieszka.
     Rodzice / opiekunowie prawni niemający dostępu do Internetu oraz rodzice dzieci nie posiadających numeru PESEL będą mogli zwrócić się do szkoły obwodowej lub szkoły pierwszego wyboru o pomoc, w celu elektronicznego wypełnienia wniosku przez osobę uprawnioną przez Dyrektora szkoły.

     Osoba do kontaktu w SP37 - p. Sylwia Szymiec- Herda - specjalista d/s uczniowskich tel. (32) 294-81-42 wewn. 30.

     Rodzice, którzy będą potrzebowali pomocy przy wypełnianiu wniosku , proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikiem.

     Drogi Rodzicu, poniżej link do informacji Urzędu Miasta na temat rekrutacji:

     http://www.sosnowiec.pl/miasto/aktualnosci/k1,5,edukacja/id,16594,terminy_rekrutacji_do_przedszkoli_i_szkol_2021-2022.html