• Gabinet Medycyny Szkolnej

    • Opiekę medyczną nad Uczniami Szkoły sprawuje NZOZ Nasza Przychodnia z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kisielewskiego 2

     www.nasza-przychodnia.pl

     https://www.facebook.com/nasza.przychodnia.sosnowiec

     tel. 32 263-24-84

      Do zadań pielęgniarki/higienistki szkolnej należy:

     - świadczenia profilaktyczne, w tym wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym, w terminach badań bilansowych,

     - świadczenia grupowej profilaktyki fluorkowej u dzieci klas I-VI szkoły podstawowej,

     - kierowanie postępowaniem przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,

     - czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi oraz sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,

     - udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć,

     - doradztwo dla dyrektora szkoły zgodnie z posiadanymi kompetencjami,

     - udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

     Pielęgniarka szkolna opiekuje się dziećmi i młodzieżą szkolną do ukończenia ostatniej klasy szkoły. Dzieci realizujące obowiązek rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego na terenie szkolnym są objęte opieką zdrowotną przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną.

     Pielęgniarka albo higienistka szkolna m.in. wykonuje i interpretuje testy przesiewowe, które pozwalają w porę wykryć nieprawidłowości w zakresie:

     - rozwoju fizycznego (pomiary: wysokości i masy ciała) z określeniem współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI);

     - układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej, zniekształceń statycznych kończyn dolnych;

     - zeza (Cover test, test Hirschberga);

     - ostrości wzroku;

     - widzenia barw;

     - słuchu (badanie orientacyjne szeptem);

     - ciśnienia tętniczego krwi.

     Ponadto, wykonując testy przesiewowe pielęgniarka szkolna dokonuje orientacyjnej oceny ucznia w zakresie zaburzeń statyki ciała oraz wad wymowy.

     Terminy wykonania badań bilansowych i testów przesiewowych:

     klasa I szkoły podstawowej

     klasa III szkoły podstawowej;

     klasa V szkoły podstawowej;

     Profilaktyczne badania lekarskie (bilanse zdrowia) dzieci i młodzieży szkolnej do ukończenia 19 r.ż., a także obowiązkowe szczepienia ochronne wykonują lekarze, do których osoby te są zadeklarowane
     Szczegółowy opis badań bilansowych oraz testów przesiewowych w poszczególnych grupach wiekowych zawarty jest w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1248, z późn. zm.)