•  WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

     Czym jest Samorząd Uczniowski?

      

     Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Ustawa o systemie oświaty (uchwalone przez Sejm prawo regulujące zasady funkcjonowania oświaty) - mówi, że Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły (art. 55). Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.
      
     Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zaangażowany w życie szkoły – masz prawo wpływać na to, co się w niej dzieje. Możesz z tego prawa korzystać na różne sposoby – organizując szkolną drużynę piłki nożnej lub projekcje filmowe dla kolegów, uczestnicząc w spotkaniach koła miłośników przyrody czy gier komputerowych, dekorując salę gimnastyczną na imprezę karnawałową, pisząc artykuły do szkolnej gazetki, tworząc stronę internetową lub organizując wystawę fotografii. Te i wiele innych działań uczniowskich to właśnie aktywność samorządu uczniowskiego – możliwości jest tyle, że każdy może znaleźć coś dla siebie!
      

     Celem działania SU jest:

     • stwarzanie warunków do wyzwolenia w uczniach aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny;
     • kształtowanie umiejętności grupowego działania uczniów;
     • pomoc w planowaniu życia i pracy w szkole;
     • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;
     • wszechstronne działania zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i rówieśnikom;
     • organizowanie wolnego czasu uczniów.

      

     Do głównych zadań SU należy:

     • przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów;
     • dbanie o dobre imię i cześć szkoły;
     • kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;
     • organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska;
     • współdziałanie z innymi organami szkoły w kierunku zapewniania wszystkim uczniom odpowiednich warunków do nauki oraz udzielania niezbędnej pomocy uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji;
     • występowanie z inicjatywą organizowania imprez i uroczystości szkolnych;
     • udział w pracach organizowanych przez radę uczniowską (stroiki świąteczne, akcje charytatywne, zbiórka surowców wtórnych i baterii).