• Regulamin

    •  


     Wpłaty na konto:

     Nr konta: 08 1020 2313 0000 3802 0579 6851

     Odbiorca:  ZSO 11, Skwerowa 21, 41-217 Sosnowiec

     tytuł płatności: OBIAD + NAZWISKO


     1_regulamin_zywienia_2020.docx

     2a_Karta_zgloszenia_do_zywienia_2020.docx

     2b_zobowiazanie_zaplaty_za_obiady.docx

     3_Karta_rezygnacji_z_zywienia_zal_2.docx

     4_zobowiazanie_do_zgloszenia_nieobecnosci_na_obiedzie.docx

     Karta_zgloszenia_do_zywienia_2020(1).docx

     Karta_rezygnacji_z_zywienia.docx

     Regulamin_zywienia_2020.docx

      

     karta_zapisu_swiet_2020.doc

     regulamin_swietlicy_2020-2021.docx

      

     Stawki_zywieniowe.pdf


     REGULAMIN ZASAD FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZSO nr 11 w Sosnowcu

      

     § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

     1. Podstawa prawna działania stołówki

      1. Zarządzenie nr 853 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 28 września 2011r.,

      2. Statut ZSO nr 11 w Sosnowcu „Stołówka szkolna"

     2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

      1. uczniowie ZSO nr 11,

      2. pracownicy ZSO nr 11,

      3. dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 36.

     3. Szkoła zapewnia osobom korzystającym z wyżywienia w stołówce szkolnej posiłki zgodne z obowiązującymi normami i zasadami racjonalnego żywienia.

     4. Posiłki przygotowywane przez kuchnię spożywa się wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym, tj. w stołówce szkolnej.

     5. Posiłki wydawane są w godzinach wyznaczonych przez Dyrektora placówki.

     6. W czasie przerwy obiadowej w stołówce mogą przebywać wyłącznie uczniowie spożywający posiłki.

      

     § 2. KOSZTY POSIŁKÓW

     1. Koszt posiłku uwzględnia:

      1. koszty surowca, tak zwany wsad do kotła + koszty wytwarzania

     dla pracowników ZSO nr 11

     1. Wysokość opłaty za posiłki dla dzieci uczęszczających do przedszkola, uczniów

     i pracowników placówki ustala Dyrektor placówki, zgodnie

     z obowiązującymi przepisami.

     1. Informacja o wysokości opłat będzie umieszczana na tablicach informacyjnych i stronie internetowej szkoły.

     2. W przypadku drastycznego wzrostu kosztów produktów, dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

     § 3. ZAPISY NA POSIŁKI

     1. Rekrutacja uczniów na żywienie dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodzica/ opiekuna (załącznik nr 1) i zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.

     2. Podstawą do przyznania wyżywienia dzieciom korzystającym z dofinansowania MOPS- Sosnowiec jest dostarczenie aktualnej decyzji:

      1. dziecko otrzymuje wyżywienie następnego dnia po dostarczeniu decyzji do wychowawcy świetlicy,

      2. z posiłku korzystać może wyłącznie dziecko, dla którego dofinansowanie żywienia zostało przyznane.

     3. Istnieje możliwość wykupienia obiadów na wybrane dni miesiąca.

      

     § 4. WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI

     1. Opłaty za posiłki, dokonuje się do 10-tego każdego miesiąca, za miesiąc, w którym spożywa się posiłki.

     2. Wpłat za wyżywienie dokonujemy na konto:

      

     Nr konta:  08 1020 2313 0000 3802 0579 6851  

     Odbiorca:  ZSO 11, Skwerowa 21, 41-217 Sosnowiec

     tytuł płatności: OBIAD + NAZWISKO


      

     1. W przypadku wnoszenia opłat za posiłki przez MOPS, za uczniów szkół, zasady

     i terminy wnoszenia tych opłat regulują odrębne przepisy.

     1. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie powoduje, że uczeń lub pracownik nie będzie mógł korzystać z posiłków od 15-tego każdego miesiąca ( na podstawie imiennego wydruku wpłat z księgowości), za miesiąc, w którym spożywa się posiłki.

     2. Płacąc przelewem za posiłki osoby, które zgłaszały nieobecność dziecka, proszone są o kontakt z wychowawcą świetlicy, w celu potwierdzenia ilości dni odpisu.

      

     § 5. JADŁOSPIS

     1. Jadłospisy obowiązują na 10 dni.

     2. Jadłospis może ulec zmianie w związku z ilością osób jedzących.

      § 6. ODPISY/ REZYGNACJA Z WYŻYWIENIA

     1. Obowiązkiem rodziców/ opiekunów jest zgłoszenie nieobecności dziecka na posiłku, bez względu na formę finansowania ( żywienie pełnopłatne, finansowanie przez MOPS).

     2. Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariacie lub u wychowawcy świetlicy osobiście , telefonicznie lub pisemnie najpóźniej do godz.8.00 danego dnia. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.

     3. Przy zgłaszaniu nieobecności dziecka należy podać orientacyjny czas jej trwania.

     4. Nieobecność dziecka na obiedzie spowodowaną wyjściem zorganizowanym ( np. wycieczka, wyjście do kina, teatru, wyjazdy śródroczne i inne) należy zgłosić wychowawcy świetlicy 3 dni przed planowanym terminem wyjścia. Zgłoszenia wychowawcy świetlicy dokonuje nauczyciel organizujący wyjście.

     5. O wszelkich zmianach podejmowanych przez MOPS rodzic powinien natychmiast

     poinformować wychowawcę świetlicy. Jeżeli rodzic nie przekaże informacji, będzie

     obciążony zwrotem kosztów poniesionych przez MOPS za żywienie dziecka.

      

     6. Obowiązkiem rodzica/ opiekuna jest zgłoszenie o ostatecznej rezygnacji

     z uczęszczania dziecka na posiłki na 3 dni przed terminem rezygnacji.

      1. rezygnacji dokonuje się pisemnie (załącznik nr 2),

      2. w przypadku braku zgłoszenia rezygnacji rodzic ponosi koszty niespożytych posiłków.

      

     § 6. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

     1. Osobom nie korzystającym z posiłków, zakazuje się wstępu na stołówkę podczas wydawania obiadów.

     2. Zakazuje się wchodzenia na stołówkę w odzieży wierzchniej (kurtki, płaszcze, niezmienione obuwie).

     3. Zabrania się wynoszenia wszelkich sztućców, naczyń i innych elementów wyposażenia stołówki.

     4. Sztućce i naczynia mają być używane zgodnie z ich przeznaczeniem.

     5. Naczynia po spożyciu posiłków należy odnieść do okienka zwrotu.

     6. Osoby korzystające ze stołówki mają obowiązek kulturalnego zachowania się

     w stosunku do innych osób spożywających posiłek, personelu kuchni i innych osób

     z obsługi, oraz pracowników sprawujących opiekę nad spożywającymi posiłek.

     1. Korzystający ze stołówki zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP.

     2. Za szkody spowodowane przez ucznia na stołówce odpowiada w formie materialnej rodzic/ opiekun ucznia.

     3. Wulgaryzmy, niestosowne zachowanie, utrudnianie innym spożywania posiłków, przemoc fizyczna i słowna, są podstawą do wyproszenia ucznia ze stołówki szkolnej.

      

     10. W przypadku łamania regulaminu stołówki szkolnej realizowane są stosowne procedury:

      1. upomnienie ucznia,

      2. uwaga do dziennika lekcyjnego,

      3. telefoniczne powiadomienie rodziców o zachowaniu dziecka; poinformowanie o procedurach postepowania w przypadku łamania regulaminu stołówki szkolnej przez uczniów,

      4. wstrzymanie obiadów z pisemnym powiadomieniem rodziców i zwrot poniesionych kosztów (jeżeli takowe zostały poniesione),

      5. pisemne powiadomienie MOPS w Sosnowcu z prośbą o interwencję w rodzinie (dotyczy uczniów korzystających z dofinansowania żywienia przez MOPS),

      6. pismo do MOPS w Sosnowcu z prośbą o rozpatrzenie możliwości wstrzymania dożywiania (dotyczy uczniów korzystających z dofinansowania żywienia przez MOPS).

     §7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     1. Wszelkie zmiany w powyższym regulaminie będą wprowadzane zarządzeniem Dyrektora szkoły, które stanowi każdorazowo załącznik do regulaminu.

      

     Załączniki do pobrania:

     1. Karta_zgloszenia_do_zywienia.docx

     2. Karta_rezygnacji_z_zywienia.docx