• Nasze przedszkole

    •  

     O NASZEJ PLACÓWCE

      

              Przedszkole Miejskie nr 36 wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Sosnowcu, przy ulicy Skwerowej 21.

             Nasza placówka usytuowana jest w spokojnej dzielnicy Sosnowca - Maczki, z dala od ruchliwych ulic i zgiełku miasta, w sąsiedztwie lasu i rzeki Biała Przemsza.

             Nowy budynek zapewnia wspaniałe warunki przestrzenne i pełną swobodę poruszania się.

             W przedszkolu znajdują się:

     • duże, słoneczne sale zabaw, odpowiednio wyposażone w sprzęt, mebelki, kąciki                    zainteresowań, przystosowane do danej grupy wiekowej (w salach znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb dzieci);
     • sypialnia, w której młodsze dzieci mogą odpocząć,
     • a także plac zabaw, siłownię i ogród przedszkolny.

      

             Do sal prowadzą duże hole i korytarze. Przedszkole posiada także zaplecze gospodarcze, gabinet wicedyrektora, sekretariat oraz kuchnię oferującą smaczne i zdrowe posiłki. Wszyscy pracownicy dbają o wszechstronny i radosny rozwój każdego wychowanka, pragną aby dzieci czuły się w przedszkolu dobrze, były radosne, szczęśliwe i chętnie do niego przychodziły.

             Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.00 do 17.00.

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 36

     Statut Przedszkola Miejskiego Nr36 w Sosnowcu

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     SYLWETKA ABSOLWENTA

     ABSOLWENCI NASZEGO PRZEDSZKOLA TO DZIECI, KTÓRE:

     • posiadają wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,
     • są otwarte, twórcze i komunikatywne,
     • są samodzielne, kulturalne i potrafią radzić sobie w różnych sytuacjach, 
     • przestrzegają praw innych ludzi i zasad bezpieczeństwa,
     • szanują potrzeby i przekonania innych ludzi,
     • posiadają poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem,
     • mają wrażliwość estetyczną,
     • odczuwają radość związaną z obcowaniem z muzyką, plastyką, techniką, teatrem itp.,
     • są zainteresowane czytaniem i pisaniem,
     • potrafią pogodzić się z porażką i cieszyć powodzeniem,
     • nie boją się wystąpień publicznych,
     • wykazują inicjatywę w działaniu...

      

     Przedszkole realizując zadania związane z edukacją dzieci zmierza do przygotowania każdego wychowanka do pełnienia nowej roli - roli ucznia. Nauczyciele-wychowawcy kierują się dobrem dziecka i zadowoleniem jego rodziny, a ich działania dydaktyczno-wychowawcze są tworzone w oparciu o podstawę programową 
     wychowania przedszkolnego.


       Realizację programu wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego, w oddziale w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego, zależnie od czasu pracy oddziału lub innej formy wychowania przedszkolnego, powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom.

     Prowadzenie zajęć lub części zajęć z zakresu kształtowania sprawności fizycznej dzieci, wychowania przez sztukę oraz przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym można powierzyć innym nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

     W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze nauczyciele:

     1. systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego; zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do procesu nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności w niej określonych;
     2.  informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie one natrafiają;
     3. zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

      

          W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej nauczyciele powinni znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego.

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     RAMOWY ROZKŁAD DNIA

     Praca z dziećmi przebiega w zależności od organizacji pracy grupy, jak również od warunków atmosferycznych w sali bądź na powietrzu. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godz. 8.00 -13.00.

     6.00 - 8.00 - schodzenie się dzieci, samorzutne zabawy indywidualne i w małych grupach, praca indywidualna z dzieckiem lub zespołem o charakterze obserwacyjnym, stymulująco –kompensacyjnym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym.
      

     REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

     I

     8.00 - 9.00 - zabawy integrujące grupę, dydaktyczne, ruchowe, rozwijanie indywidualnych
     zainteresowań dzieci; zajęcia z j. angielskiego, zajęcia z religii, przygotowanie do śniadania

     II

     9.00 – 9.30 – śniadanie

     9.30 – 10:15 – zintegrowana działalność edukacyjna; zajęcia i zabawy edukacyjne z różnych obszarów w oparciu o podstawę programową; wspomaganie rozwoju dzieci poprzez:
     zabawy dowolne, zajęcia dydaktyczne różnego typu, obserwacje przyrodnicze, tworzenie okazji do eksperymentowania, obserwowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno- technicznych

     III

     10:15 – 10.30 - II śniadanie

     10.30 - 11.00 - sytuacje edukacyjne wymagające zaangażowania procesów poznawczych:z elementami różnych form ekspresji ruchowej, umuzykalniającej, plastycznej, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci; zajęcia warsztatowe

     IV

     11.00 - 12.00 - pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia i zabawy ruchowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, przygotowanie do obiadu

     12.00 – 12.40 - obiad

     V

     12.40 – 13.00 - odpoczynek poobiedni poprzez słuchanie literatury dziecięcej, relaksację przy muzyce, ćwiczenia utrwalające wiadomości, z zadań edukacyjnych ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, graficzne, zabawy w terenie 

     ~~~~~~~~

     13.00 - 14.15 - zabawy i gry dydaktyczne według upodobań dzieci, ćwiczenia gramatyczne i słownikowe, usprawnienie funkcji słuchowej i wzrokowej, zabawy w małych zespołach, praca z dzieckiem zdolnym, praca wyrównawcza, swobodne zabawy z inicjatywy dzieci

     14.15 - 14.30 - podwieczorek

     14.30 - 16.00 - zabawy i gry dydaktyczne według upodobań dzieci; ćwiczenia gramatyczne
     i słownikowe, usprawnianie funkcji wzrokowej i słuchowej, zabawy w małych zespołach według zainteresowań, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym, praca wyrównawcza, swobodne zabawy z inicjatywy dzieci

     15.30 - 17.00 - rozchodzenie się dzieci, zabawy integracyjne, zajęcia o charakterze wychowawczym, prace porządkowe.

     RAMOWY ROZKŁAD DNIA JEST REALIZOWANY W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH
     ZGODNIE Z GODZINAMI PRACY GRUP PRZEDSZKOLNYCH.