Samorząd Uczniowski

ROK SZKOLNY 2019/2020


Regulamin konkursu „Najpiękniejszy List dla Ziemi 2019”

1. Niniejszy regulamin konkursowy (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Najpiękniejszy List dla Ziemi 2019”.

2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Ekologiczna Arka z siedzibą w Bielsku-Białej. NIP: 9372441981, Regon: 240005862, KRS: 0000226058

3.  Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com pod adresem: https://www.facebook.com/fundacjaarka/ (zwanej dalej Stroną). Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani współorganizowany przez portal Facebook.com.

4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

5. Celem konkursu jest wyłonienie najpiękniejszego listu napisanego podczas ogólnopolskiej akcji Listy dla Ziemi. Placówka oświatowa przesyła jeden list wybrany w wewnętrznych eliminacjach. Praca w formie skanu pierwszej strony listu musi być uzupełniona o następujące informacje:

- imię i nazwisko ucznia,

- nazwa szkoły i dokładny adres placówki,

- skan listu (jpg,pdf) nie może być większy niż 1MB

Placówka oświatowa wysyła email do 11 maja 2019 na adres: listydlaziemi@fundacjaarka.pl

6. Konkurs składa się z trzech etapów. W pierwszym, przedszkola i szkoły podstawowe i gimnazja, które brały udział w akcji, wybierały najpiękniejsze listy napisane w ich placówkach i przesyłały ich skany do organizatora.  W drugim, spośród wszystkich nadesłanych listów jury wybiera finałowych 50 prac. W etapie finałowym na fanpage'u Fundacji Ekologicznej ARKA na portalu Facebook (www.facebook.com/fundacjaarka) zostanie przeprowadzone głosowanie internautów, którzy wybiorą najpiękniejszy list.

7. Na list można głosować, zostawiając przy nim lajka (przez lajka rozumiemy każdą pozytywna reakcję pozostawioną przy zdjęciu).

8.  W konkursie przewidziano następujące nagrody i wyróżnienia: 10 nagród dla 10 pierwszych listów, 40 wyróżnień.

9. Głosowanie na Facebooku odbędzie się od 21 maja do 4 czerwca 2019 r.

       Wyniki zostaną ogłoszone 5 czerwca 2019 r

10. Nagrody zostaną wysłane do laureatów pocztą na koszt Organizatora konkursu do końca roku szkolnego.

11. Nadesłanie listu stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca jest autorem/autorką listu.

12. Uczestnicy zgadzają się do przekazania wszelkich praw majątkowych związanych  z wykorzystaniem przez Organizatora zwycięskich listów.

13.  Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu konkursu, który w całości zobowiązuje Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad.

14. W przypadku podejrzenia o nieuczciwe pozyskiwanie głosów Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika w trybie natychmiastowym. Decyzja ta jest niepodważalna i ostateczna.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

16.  Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z nagród.

17.  Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

18.  Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany ani sponsorowany przez portal Facebook.

 

regulamin_domestos_wzorowalazienka_2018_v2.pd

Młodżieżowy Budżet Obywatelski

2018-03-26_15-45-34-589994_cut_Zalacznik_nr_9_-_MBO.pdf

2018-03-26_15-45-34-674526_cut_Zarzadzenie_Prezydenta_Miasta_Sosnowca..pdf

2018-03-26_15-45-34-704547_cut_Zalacznik_nr_1_-_Zasady_Budzetu_Obywatelskiego.pdf 


REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 11 W SOSNOWCU

 

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”
Jan Paweł II

 

Samorządność to polski odpowiednik greckiego słowa demokracja, które w dosłownym tłumaczeniu oznacza władzę ludu. Samorząd Uczniowski działa zgodnie z zasadą, że wszyscy są równi, a decyzje podejmuje się większością głosów. Praca w Samorządzie Uczniowskim kształtuje u dzieci poczucie odpowiedzialności i przygotowuje do podejmowania czynów w imię dobra wspólnego. Uczniowie rozumieją, że to oni są w szkole ważni, a oprócz obowiązków mają też prawa.
 

Na podstawie art. 85 (ustawa z dnia 14 grudnia 2016r):
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
w porozumieniu z dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu.
6. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem szkoły może podejmować działania
z zakresu wolontariatu.
7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest zgodny ze Statutem Szkoły.
2. Samorząd Uczniowski reprezentuje całą społeczność uczniowską Zespołu Szkół ogólnokształcących nr 11 i działa zgodnie z własnym regulaminem, a w szczególności:
– Przedstawia innym organom wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły
– Wypowiada się na temat realizacji Konwencji Praw Dziecka na terenie Szkoły
– Organizuje działalność kulturalno-rozrywkową uczniów w porozumieniu
z Dyrektorem Szkoły
– Korzysta z możliwości przekazywania informacji wszystkimi dostępnymi sposobami innym organom Szkoły.
3.Członkami Samorządu Uczniowskiego są wszyscy uczniowie z tytułu uczęszczania do Szkoły, którzy poprzez głosowanie wybierają ze swego grona organ przedstawicielski, czyli Zarząd SU.
4.Samorząd zatwierdza plan pracy organizacji, opracowuje sprawozdania z podejmowanych działań, które przedstawia Dyrektorowi Szkoły.
5.Zarząd SU wybiera spośród swoich członków:
Przewodniczącego SU
Zastępcę przewodniczącego SU
Sekretarza SU
6.Za realizację poszczególnych obszarów działalności SU odpowiedzialne są 3 sekcje, do których uczniowie przynależą ze względu na swoje zdolności i zainteresowania:
– Sekcja porządkowa
– Sekcja organizacyjno-informacyjna
– Sekcja kulturalno-rozrywkowa
7.Kadencja Zarządu trwa 1 rok szkolny.
8.Zebrania całego Zarządu odbywają się raz w miesiącu lub w miarę potrzeb na wniosek opiekuna lub przewodniczącego SU.

II. Tryb przeprowadzania wyborów do Zarządu SU

1. Każdy członek SU ma prawo wyborcze.
2. Wybory przeprowadza komisja w składzie:
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego Dyrekcja / Opiekun grupy wiekowej IV-VII
3. Do obowiązków komisji wyborczej należy:
– Przyjęcie zgłoszeń kandydatów
– Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów
– Sporządzenie protokołu
– Ogłoszenie wyników wyborów

III. Dokumentacja:

1. Zarząd SU prowadzi następującą dokumentację:
– Regulamin samorządu
– Plan pracy samorządu
– Okresowe i roczne sprawozdanie z pracy samorządu
– Dokumentowanie podejmowanych działań w postaci zdjęć i artykułów na stronę szkoły
– Dokumentacja finansowa


IV. Zadania opiekunów Samorządu Uczniowskiego:

– Czuwanie nad sprawną realizacją zadań ujętych w planie pracy SU
– Prowadzenie dokumentacji rozliczeń finansowych


V. Działalność gospodarcza Samorządu Uczniowskiego
Samorząd uzyskuje dochody z następujących źródeł:
– organizacja imprez szkolnych ( np bilety wstępu na dyskoteki, sprzedaż kartek świątecznych i prac wykonanych przez uczniów),
– dochody ze środków przekazywanych przez sponsorów,
– wsparcie finansowe uzyskane z budżetu Rady Rodziców

VI. Obowiązki, zadania i cele Samorządu Uczniowskiego:

– Pobudzenie społeczności szkolnej do jak najlepszego spełniania obowiązków uczniowskich
– Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki (Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców)
– Współudział w rozwijaniu zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno-krajoznawczych w czasie wolnym od nauki
– Troska o dobre imię Szkoły
– Kultywowanie tradycji
– Organizowanie grup uczniowskich do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i Szkoły
– Monitorowanie znajomości i respektowania praw, i obowiązków ucznia
– Rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich
– Reprezentowanie interesów ucznia w razie potrzeby i na jego prośbę
– Organizowanie pomocy potrzebującym

Przewodniczący SU:
Reprezentuje szkołę w czasie uroczystości szkolnych
Współpracuje z samorządami klasowymi w celu właściwej koordynacji pracy szkoły z pracą poszczególnych klas
Przygotowuje okresowe sprawozdania z działalności SU i przedstawia je podczas spotkań z opiekunami SU
Wyznacza dyżury ( w miarę potrzeb) do pomocy w organizacji imprez dla grupy wiekowej I-III

Sekretarz:
Protokołuje posiedzenia SU
Wspólnie z przewodniczącym SU przygotowuje okresowe sprawozdania z działalności SU

Sekcja porządkowa:
Pełni dyżury na imprezach szkolnych
Dba o sprzęt nagłaśniający podczas uroczystości szkolnych
Współpracuje z pozostałymi sekcjami przy organizowaniu akcji charytatywnych

Sekcja organizacyjno-informacyjna
Przygotowuje materiały informacyjne i dekoracyjne do gabloty SU
Czuwa nad sprawnym przebiegiem akcji charytatywnych
Wykonuje plakaty i hasła reklamujące działania podejmowane przez SU
Współpracuje z opiekunami i uczestnikami kół zainteresowań

Sekcja kulturalno-rozrywkowa:
We współpracy z opiekunami przygotowuje apele, uroczystości i imprezy szkolne ( w tym programy artystyczne, gry i zabawy )
Ściśle współpracuje z sekcją organizacyjno-informacyjną przy wykonywaniu dekoracji, gazetek i haseł w budynku Szkoły oraz na imprezach poza Szkołą


Celem działania Samorządu Uczniowskiego jest:

– pobudzenie społeczności szkolnej do jak najlepszego spełniania obowiązków uczniowskich
– współdziałanie z władzami Szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki
– współpraca z Radą Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Sosnowcu

– współudział w rozwijaniu zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno-krajoznawczych w czasie wolnym od nauki
– troska o dobre imię Szkoły
– kultywowanie tradycji
– organizowanie grup uczniowskich do wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły
– monitorowanie znajomości i respektowania praw, i obowiązków ucznia
– współorganizowanie akcji w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
– reprezentowanie interesów ucznia w razie potrzeby i na jego prośbę


6. Postanowienia końcowe:
– Dyrektor Szkoły jest partnerem Samorządu Uczniowskiego
– Dyrektor Szkoły udziela odpowiedzi na zapytania oraz ustosunkowuje się do wniosków i projektów Samorządu wniesionych do Dyrekcji Szkoły.


Regulamin Samorządu Uczniowskiego został pozytywnie zaopiniowany
przez Samorząd Uczniowski w dniu 7 września 2018 r.

Opiekunowie SU:

Żaneta Szulc

Anna Zdrodowska


Zarząd SU:
Katarzyna  Pytlik (przewodnicząca)
Hanna  Korzeniowska (zastępca przewodniczącej)
Aleksandra Gądek (sekretarz)

 

 


 

 

Regulamin ,, Szczęśliwego numerka ‘’

w Zespole Szkół Ogólnokształcącego nr 11 w Sosnowcu

&1

,, Szczęśliwy numerek’’ jest losowany każdego dnia (od poniedziałku do piątku) przed

Pierwszą lekcją około godziny 7.50, w sekretariacie szkoły przez przedstawiciel Samorządu

Uczniowskiego i obowiązuje do końca zajęć lekcyjnych w danym dniu.

&2

Każdego dnia może być wylosowany tylko jeden numerek od 1 do liczby określonej

Najliczniejszą klasę. Wylosowany numer podany jest do wiadomość uczniów i nauczycieli

Przez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń oraz w pokoju nauczycielskim.

&3

"Szczęśliwy numerek ‘’ posiada ta osoba, której numer w dzienniku odpowiada wylosowanej

Liczbie. Od wyniku losowania nie ma odwołań.

&4

Osoba ze ,, szczęśliwym numerkiem’’ zostaje automatycznie zwolniona z odpowiedzi ustnej,

Niezapowiedzianej kartkówki i sprawdzenia pracy domowej. Uczeń ma jednak prawo

Zadecydować o pójściu do odpowiedzi ustnej na ocenę oraz pisaniu niezapowiedzianej

kartkówki. Z przywileju można, ale nie trzeba skorzystać.

&5

"Szczęśliwy numerek’’ nie zwalnia z pisania zapowiedzianych kartkówek, sprawdzianów i prac

Klasowych. Nie usprawiedliwia także barku stroju na zajęcia wychowania fizycznego.

&6

Uczeń posiada,, szczęśliwy numerek ‘’ nie jest zwolniony z przestrzegania regulaminu

Szkolnego. Szczęśliwy numerek nie chroni od uwag za złe zachowanie.

&7

Uczeń posiadający  danego dnia „szczęśliwy numerek” ma obowiązek poinformować o tym nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji (zaraz po wejściu do sali).

&8

Wylosowany danego dnia „szczęśliwy numerek” nie bierze udziału w losowaniu aż do rozpoczęcia kolejnego cyklu losowania.

&9

Z przywileju „szczęśliwego numerka” uczeń nie może korzystać na zajęciach, z których otrzymał na Semestr ocenę niedostateczną lub jest niesklasyfikowany.

&10

Przywilej „szczęśliwego numerka” traci ważność z końcem wszystkich lekcji.

&11

Szczęśliwy numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2016r. po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół Ogólnokształcącego nr 11 w Sosnowcu.


 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11
    ul. Skwerowa 21
    41-217 Sosnowiec
  • +48 32 2948142

Galeria zdjęć