• DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

    

   ZSO 11 w Sosnowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

   Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: zso11sosnowiec.edupage.org

   Data publikacji strony internetowej: 20.10.2006.

    

   STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

   Deklarację sporządzono dnia: 15.09.2020

   Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 20.03.2021.

    

    STRONA POSIADA:

   1. Podświetlane linki.

   2. Jasne tło.

   3. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

   4. Strona posiada nawigację górną.

   TREŚCI LUB FUNKCJE NIEDOSTĘPNE

   1. Zdjęcia nie posiadają opisu.

   2. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

    

   KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:
   Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Agnieszka Araszkiewicz
   e-mail: aga_a1@interia.pl
   kontakt z sekretariatem szkoły: zso11sosnowiec@o2.pl
   telefon: 32 294 81 42

   Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    

   PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

   link do strony  Rzecznika Praw Obywatelskich

    

   POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

   W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

   Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    

   DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

   1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

   2. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

   3. Na terenie szkoły są miejsca parkingowe.

   4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu są pracownicy obsługi.

   5. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się szeroki korytarz.

   6. Budynek nie posiada wind.

   7. W budynku na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

   8. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

   9. W szkole jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

   10. Schody są odpowiednio oznakowane.

   Deklaracja poprawy dostępności

   Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

    

   Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego dla ZSO 11 

   Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego dla SP 37 

   Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego dla PM 36 

  • Napisz do nas

   Jeśli masz pytania, proszę skorzystaj z formularza poniżej.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać